5 rad pro údržbu strojů TEREX a SCHAEFF

5 rad pro údržbu strojů TEREX a SCHAEFF

Preventivní a pravidelně plánovaná údržba je nezbytná pro efektivitu a dlouhou životnost velkých strojů. Těžká technika umožňuje tradičním průmyslovým odvětvím operovat ve velkém měřítku. Hornictví a zemědělství patří mezi globální průmysl, který se tím, v jakém měřítku funguje, neobešel bez těžké techniky, která jejich průmysl podporuje.

Výhody údržby

Preventivní údržba zachovává hodnotu zařízení. Dobrá péče o stroje prodlužuje jejich životnost a napomáhá bezpečné práci. Taktéž zajišťuje použitelnost a dosažitelnost stroje.

Včasné odhalení problémů umožňuje jejich včasnou opravu dříve, než by se situace ještě zhoršila. Stroje, jejichž činnost nemusí být pozastavena kvůli rozsáhlejším opravám, zamezí výrobním přestávkám. Pravidelné kontroly a analýzy mohou být použity k předurčení a včasnému předcházení závad, které by mohly ohrozit bezpečnost práce a samotný chod stroje.

Bezpečnost

Dobrá údržba je důležitá pro bezpečnost pracovníků. Údržba velkých strojů může být nebezpečná. Často se provádí v těsném kontaktu s funkčními stroji během práce. Podmínky pro údržbu dokážou být často hodnoceny jako „nezdravé“. Tato práce je nerutinní a bývá často ovlivněna lidskou chybou. Často je zde zahrnut časový tlak na pracovníky. Americký federální orgán Occupational Safety and Health Administration (OSHA) ve svém hlášení oznámil, že 15 až 20% průmyslových nehod a 10 až 15% všech fatálních průmyslových nehod souvisí s údržbovými pracemi.
Zde je 5 rad pro údržbu velkých stavebních strojů:
1. Veďte denní záznamy o používání a kontroly stroje

Velké opotřebení a defekty stroje jsou často ještě zhoršovány nezkušeným zacházením. Vedením denních záznamů o používání stroje může pomoci k vytipování, kdy a kde byla mašina používaná nepřiměřeně nezkušenou obsluhou.

Novým způsobem dohlížením na stroj je přes GPS. Zařízení zaznamenává pohyb stroje v digitálně podobě, které jsou vytvořeny ke snadnému přístupu a čtení. Problémy mohou být detekovány včas a tím se zabrání velkým defektům.
2. Dodržujte plán údržby strojů TEREX

Komponenty mívají poruchy a jejich opotřebení je nevyhnutelné. Sestavte plán životnosti všech komponentů a obměňujte jej včas. Výměna dílů musí být prováděna školenými techniky ASbud.

Ložiska jsou klíčovými komponenty těžké techniky a mohou být lehce poškozena či opotřebována. Uložení ložisek by mělo být pravidelně udržováno, včetně kontrol na koroze a opotřebení, případně prováděny jejich výměny. Údržbový záznam by měl být veden taktéž proto, aby se nezapomínalo na pravidelné servisní kontroly.
3. Často mažte a čistěte

Pracující těžká technika vyžaduje denní údržbu. Některé komponenty, hlavně pak pohyblivé díly v motoru a hnacím traktu, vyžadují časté mazání. Ostatní díly, jako například hydraulické filtry a ložiska, musí být pravidelně monitorovány a mazány hned při projevu potřeby.

Znečištění může vést k defektům na stroji. Voda je hlavním zdrojem koroze, a jí může předcházet častá lubrikace. Údržbou těsnění a výměnami filtrů budete držet maziva dál od znečištění.
4. Kontrolujte a monitorujte komponenty kvůli opotřebení a poškození

Plánovaná pravidelná – kondiční údržba může předvídat opotřebení komponentů. Za pochodu kontrolujte komponenty i vizuálně, abyste neztratili přehled o opotřebení a předcházeli defektům. Komponenty, které musí být vyměněny již před naplánovaným datem, mohou signalizovat větší a závažnějším problém, který musí být diagnostikován.

Dohlížejte na pásy, řemenice a řetězy kvůli jejich stavu. Kontrolujte převody a ozubená kola kvůli zlomeným zubům, trhlinám či vychýlení.

Analýza náplní by měla být taktéž součástí plánované pravidelné údržby. Kontrola použitých maziv a jiných tekutin je skvělý způsob, jak diagnostikovat problémy a předcházet opotřebení a defektům. Rozpoznání kontaminantů v náplních může přivést servis k jádru problému opotřebení či defektů.
5. Chraňte vybavení během skladování

Velká technika by měla být skladována pod ochranou, kdykoliv je to možné. Motory, turbíny, míchačky a další vybavení by se mělo pravidelně střídat. Kontrolujte nečinné stroje kvůli korozi, kondenzaci a kontaminaci. Nezapomeňte zkontrolovat všechny maziva. Nástřik antikorozní olejové vrstvy-páry je dobrým řešením pro škodlivé účinky vzniklé v teplém a vlhkém prostředí.

Update cookies preferences